صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

۱۳۹۵
ثور
۰۲


۱۳۹۵
ثور
۰۲


۱۳۹۵
ثور
۰۲

۱۳۹۵
ثور
۰۲

۱۳۹۵
ثور
۰۲


۱۳۹۴
حوت
۱۲


۱۳۹۴
حوت
۱۱

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com